English homework /05.11.17/

Tasks

1.What new words have you learnt from the story? Make your own vocabulary with these words. Ի՞նչ նոր բառեր սովորեցիր այս պատմվածքը կարդալով: Այդ բառերով կզմի՛ր քո բառարանը:

otter-ջրասամույր

feel-զգալ

pussycat-փիսիկ

jumble-խառնշտել

naughty-չար

expect-ակնկալել

exited-ուրախացած

annoyed-նյարդայնացած

river-գետ

however-սակայն

ordinary-սովորական, հասարակ

flowed-հոսել

tumble-գլուխկոնծի տալ

 

2․Find irregular verbs from the story and write them in three forms. Տեքստում գտիր անկանոն բայերը, գրի՛ր դրանք երեք ձևով: Օրինակ՝ “made” to make-made-made

read-read-read

begin-began-begun

go-went-gone

tell-told-told

write-wrote-written

make-made-made

be-was-were-been

come-came-come

say-said-said

fall-felt-fallen

swim-swam-swum

meet-met-met

give-gave-given

 

3.The story is called “The river of words”. If this river were yours, what words would be in it? Պատմվածքը կոչվում է “Բառերի գետը”: Եթե գետը լիներ քոնը, ապա ի՞նչ բառեր կլինեին այդ գետի մեջ:

House, beautiful, catch, song, dance, game, meet, play, hungry, soup, so, cake, friends, make,start, bear, computer, candy, river, create, live.

 

4.The river flowed down to the sea and the sea was made of story books. Create your own story book. Write a story for this book from the words which are in your river. You can illustrate your story. Գետը հոսում էր և թափվում էր ծովի մեջ, որը ստեղծված էր պատմվածքների գրքերից: Ստեղծիր քո սեփական պատմվածքների գիրքը և քո գետի բառերով մի պատմվածք գրիր այդ գրքի համար: Կարող ես պատկերազարդել այն: 

Once upon a time there was a penguin. One day he met a white bear. And they made friends. Penguin liked playing computer games. The white bear liked cooking soups and cakes. Penguin also liked creating computer games. They lived in the same house. White bear was hungry. They went to catch a fish from the river. They catched three fishes and made a party. They bought candies, turned on a song and started dancing. So it was a beautiful party.

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s